fbpx
Kinh Doanh Phan Đức Nho  

Tỷ lệ Hàng đặt trước vượt quá mức cho phép ?

Tôi nên làm gì nếu Tỷ lệ Hàng đặt trước vượt quá mức cho phép ?

Thay đổi Hàng đặt trước thành sản phẩm thông thường cho 1 sản phẩm:

1. Đăng nhập vào Kênh Người bán

2. Chọn Sản phẩm

3. Vào Chi tiết sản phẩm

4. Thay đổi Thông tin về Hàng đặt trước

Thay đổi Hàng đặt trước thành sản phẩm thông thường cho nhiều sản phẩm:

1. Đăng nhập vào Kênh Người bán

2. Chọn Sản phẩm

3. Chọn Tải danh sách và Nhập hàng loạt

4. Chọn Tải danh sách và Sửa sản phẩm hiện tại

5. Chọn Cập nhật sản phẩm hàng loạt

6. Chọn Tải về để có tệp Excel như định dạng bên dưới

7. Chỉnh “Thời gian giao hàng” thành 2 ngày

8. Sau khi đã chỉnh sửa xong, tải tệp Excel lên lại

Leave A Comment